EE

Samsonite'i tooteid testitakse põhjalikult, et teie poolt usaldatud reisitooted vastaksid rangetele standarditele. Seega, kui selle Samsonite'i tootega (edaspidi "toode") tekib probleem, mis on põhjustatud materjali- ja valmistamisveast, parandab Samsonite toote oma äranägemise järgi või vahetab selle välja vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud garantiitingimustele. Käesolevas dokumendis sätestatud garantii kehtib ainult toote esmasele ostjale või kingituse saajale. Garantii kestus ja nende kaupade nimetus, mille suhtes see kehtib, on märgitud toote sees olevates garantiidokumentides ja/või meie veebisaidil toote omaduste loetelus.

Garantii ei kehti elektrilistele ja elektroonilistele komponentidele ja ühendustele, kaablitele, adapteritele ja patareidele. Nimetatud garantiid kehtivad ainult tootmisvigade kohta ja ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud väärkasutusest või ebamõistlikust kasutamisest, ebaõigest hooldusest, õnnetustest, hõõrdumisest, kokkupuutest äärmuslike temperatuuride, lahustite, hapete või veega, tavapärasest kulumisest või veoettevõtja (näiteks lennufirma) poolt ebaõigest käitlemisest; samuti ei kuulu garantii alla kosmeetilised kahjustused, nagu kriimustused, mõlgid, plekid, värvimuutused või muud mittefunktsionaalsed muutused toote väljanägemises. Kui teie toode on transportimisel kahjustada saanud, esitage võimalusel enne tolliprotseduuride teostamist transiidiettevõtjale saabumiskohas pretensioon.

Kuigi garantiiväliseid hooldus- või remonditöid võib teie tootele teha mis tahes ettevõte, nõuab Samsonite, et kasutaksite garantiiremondiks ainult heakskiidetud Samsonite'i teeninduskeskust ("teeninduskeskus"). Ebaõige või valesti tehtud hooldus- või remonditööde korral kaotab garantii kehtivuse. Ärge saatke oma toodet otse Samsonite'ile, sellega viivitate remonti. Käesolev garantii on ülemaailmne ja võite lasta oma toodet parandada mis tahes teeninduskeskuses. Siiski olete vastutav kõigi kulude eest, mis on seotud toote toimetamisega mis tahes teeninduskeskusesse, sealhulgas, kuid mitte ainult, pakkimis- ja saatmiskulud ning kohaldatavad maksud. Remondikeskuse aadress Eestis/Tallinnas leiate meie lehelt: www.samsonite.ee

Garantiiteenuse saamiseks teeninduskeskuses on vaja nõuetekohaselt täidetud garantiitõendit või ostukviitungi originaali. Teeninduskeskus teeb kindlaks, kas probleem kuulub Samsonite'i garantii alla või mitte. Iga remont või asendamine toimub Samsonite'i kulul, kaasa arvatud kõik kulud, mis tekivad parandatud või asendustoote tagastamisel teile. Kui garantii kehtib, teatatakse teile, kas toode parandatakse või asendatakse. Kui toode tuleb asendada ja toode ei ole enam saadaval, asendab Samsonite selle sarnase väärtusega tootega.

Juhuslike ja kaudsete kahjude eest vastutust ei võeta. Käesolev garantii ei hõlma tööjõukulusid ja kahjustusi, mis on tingitud muude isikute kui teeninduskeskuse poolt tehtud töödest. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses on käesolevaga välistatud kõik kaudsed garantiid. Käesolevaga antud garantii piirdub toote väärtusega. Tootmise spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata. Toote lukud on mõeldud ainult juhusliku avamise vältimiseks ja need ei välista tingimata toote või selle sisu vargust, purunemist või lennufirma või lennujaama personali või riigiasutuste sekkumist. Kontrollige toodet kohe pärast seda, kui keegi teine peale teie seda käsitleb.

Garantii eesmärk on anda teile konkreetsed seaduslikud õigused. Lisaks siin kirjeldatud õigustele võivad teil olla ka muud õigused, mis on osariikide või riikide lõikes erinevad seoses kaudsete garantiide, juhusliku ja kaudsete kahjude ning parandamise ja asendamise välistamise või kohaldamisega. Sellest tulenevalt ei pruugita kõnealuses müügigarantiis konkreetselt sisalduvaid piiranguid või välistusi teile kohaldada.

Samsonite toodetele annab garantii tootja ja garantiid vahendab OÜ Osterode, mis asub Suur-Sõjamäe tn 4 Tallinn 11415.

Lisaks eelnimetatud garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused, näiteks pretensiooni esitamise õigus vastavalt võlaõigusseaduse § 218 lõikele 2.

EN

Samsonite products are rigorously tested to ensure that the travel products you trust meet stringent standards. Consequently, if a problem occurs with this Samsonite product (the “Product”) and the problem is caused by manufacturing defects in material and workmanship, Samsonite will, in its discretion, either fix or replace the Product in accordance with the warranty terms and conditions stated herein. The warranty provided for herein applies only to the first purchaser or gift recipient of the Product. The duration of the warranty and the designation of the goods to which it applies are stated on the warranty documentation inside the Product and/or in the list of Product features on our website.

Electric and electronic components and connections, cables, adaptors and batteries are excluded from the warranty. The warranties described herein cover only manufacturing defects and do not cover any damage caused by misuse or unreasonable use, improper care, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear or improper carrier handling (by airlines for example); cosmetic damage like scratches, dents, stains, colour changes or other non-functional changes in the appearance of the Product are also excluded.

If your Product is damaged in transit, submit a claim to the transit company at the place of arrival, if possible, before clearing customs.

While non-warranty maintenance or repairs on your Product can be performed by any company, Samsonite requires that you use only an approved Samsonite service center (“Service Center”) for warranty repairs. Improper or incorrectly performed maintenance or repairs void this warranty. Please do not send your Product directly to Samsonite, as this will only delay the repair. This warranty is global and you may have your Product repaired at any Service Center in the world. You are, however, responsible for all costs of getting the Product to any such Service Center including, but not limited to, the cost of packaging, shipping and applicable taxes.

For warranty service at a Service Center, you will need the duly completed warranty certificate or original receipt of purchase. The Service Center will determine whether or not the problem is covered by Samsonite’s warranty. If the warranty applies, you will be notified as to whether the Product will be repaired or replaced. Any such repair or replacement will be at Samsonite’s expense, including any costs required to return the repaired or replacement product to you. If the Product is to be replaced and the Product is no longer available, Samsonite will substitute a product similar in value.

Incidental and consequential damages are expressly disclaimed. Labor charges and damages attributable to work performed by anyone other than a Service Center are not covered by this warranty. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are hereby excluded. The warranty provided herein is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Product locks are intended only to prevent accidental opening and cannot necessarily prevent theft of the Product or its contents, breakage or entry by airline or airport personnel or governmental authorities. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you.

Our warranty is intended to give you specific legal rights. In addition to the rights described herein, you may also have other rights that vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password